ALGEMENE VOORWAARDEN JDC ELEKTROTECHNIEK

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid,
in de navolgende betekenis gebruikt.

1. JDC Elektrotechniek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Willem
Elsschothove 4, 3437 BN te Nieuwegein, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:
84894334.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie JDC Elektrotechniek een Overeenkomst
heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.
4. Partijen: JDC Elektrotechniek en de Wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan JDC Elektrotechniek
zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van Producten en/of het
verrichten van Werkzaamheden.
6. Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte: een Overeenkomst tussen JDC Elektrotechniek en een
Consument die wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van JDC Elektrotechniek
en de Consument op een andere plaats dan de bedrijfsruimte van JDC Elektrotechniek, zoals bij de
Consument thuis. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden omtrent de Overeenkomst
Buiten de Verkoopruimte, zoals wat betreft het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 4, gelden
niet indien de verbintenis van de Consument tot betaling ten hoogste € 50,- bedraagt.
7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door JDC Elektrotechniek aan de Wederpartij te
verkopen en te leveren zaken, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de
uitvoering van Werkzaamheden door JDC Elektrotechniek worden geïnstalleerd, aangesloten of
anderszins verwerkt.Onder ‘Producten’ kunnen, niet-limitatief bedoeld, begrepen zijn, verlichting,
laadpalen, zonnepanelen, schakelmateriaal en aanverwante zaken.
8. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door JDC Elektrotechniek uit te voeren
werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, installatie-,
onderhouds- en aansluitwerkzaamheden, alsook het verhelpen van storingen.
9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van
communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer
geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JDC Elektrotechniek en iedere
Overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die JDC
Elektrotechniek bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden,
voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend
voorbehouden kan zijn aan JDC Elektrotechniek, jegens de Wederpartij een beroep doen op de
bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van JDC Elektrotechniek, zelf
partij bij de Overeenkomst.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk
worden afgeweken, zoals middels de door de Wederpartij aanvaarde offerte van JDC
Elektrotechniek. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn
overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen
uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of
de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een
voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende
regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel
en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk mondeling dan wel Schriftelijk aanbod van JDC Elektrotechniek (waaronder zijn offertes mede
begrepen) is vrijblijvend. JDC Elektrotechniek kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig
mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen.
2. Kennelijke fouten, vergissingen en verschrijvingen binden JDC Elektrotechniek niet.
3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het
aanbod van JDC Elektrotechniek, op de eventueel door JDC Elektrotechniek aangewezen wijze,
door de Wederpartij is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod
van JDC Elektrotechniek, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij JDC Elektrotechniek anders aangeeft.
4. Indien JDC Elektrotechniek de Wederpartij, naar aanleiding van een mondeling gesloten
Overeenkomst, een bevestiging per e-mail verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de
Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Wederpartij ter zake binnen twee werkdagen
na ontvangst van deze bevestiging per e-mail of anderszins Schriftelijk bij JDC Elektrotechniek
heeft geklaagd.
5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon
sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij
is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit
die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMSTEN BUITEN DE VERKOOPRUIMTE

1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende
lid, kan de Consument een Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte tot 14 dagen na ontvangst
van de Producten, zonder opgave van redenen ontbinden. In geval de Overeenkomst Buiten de
Verkoopruimte uitsluitend voorziet in het verrichten van Werkzaamheden, vangt de bedenktijd
aan op de dag waarop die Overeenkomst tot stand is gekomen.
2. De Consument heeft geen herroepingsrecht bij:
a) het verrichten van Werkzaamheden na afronding daarvan, mits:
– de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
Consument; en
– de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra JDC
Elektrotechniek de Overeenkomst is nagekomen.
b) een Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte in het kader waarvan de Consument JDC
Elektrotechniek specifiek verzocht heeft om de Consument te bezoeken om daar
dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
c) de levering van volgens specificaties van de Consument te vervaardigen Producten die
niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
3. Uitvoering van Werkzaamheden binnen de herroepingstermijn van 14 dagen, geschiedt slechts op
uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
4. Bij uitoefening van het herroepingsrecht na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de
Consument JDC Elektrotechniek een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de
verbintenis dat door JDC Elektrotechniek is nagekomen op het moment van uitoefening van het
herroepingsrecht. Indien bij de uitvoering van Werkzaamheden Producten zijn of zouden worden
geïnstalleerd, aangesloten of anderszins verwerkt die voldoen aan de omschrijving van lid 2 onder
c), dient de Consument in elk geval de prijs van die Producten te voldoen.
5. De Consument kan de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte ontbinden door daartoe per email of door gebruikmaking van het door JDC Elektrotechniek aangeboden modelformulier voor
herroeping, een verzoek in te dienen bij JDC Elektrotechniek. Zo spoedig mogelijk nadat JDC
Elektrotechniek in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst
Buiten de Verkoopruimte te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel,
zal JDC Elektrotechniek de ontbinding van de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte per e-mail
bevestigen.
6. In geval van geleverde Producten die uit hoofde van het herroepingsrecht mogen worden
geretourneerd, dient de Consument gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 zorgvuldig om te
gaan met de betreffende Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te
retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de
aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument
de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen
doen.
7. Indien de Consument ten aanzien van geleverde Producten van het herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat
en verpakking aan JDC Elektrotechniek retourneren.
8. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van geretourneerde Producten die het
gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan
ingevolge lid 6. JDC Elektrotechniek is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in
rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument
reeds ontvangen betaling.
9. Teruglevering van de te retourneren Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de
Consument de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte conform het bepaalde in lid 5 heeft
herroepen.
10. Indien de Consument ten aanzien van geleverde Producten gebruik maakt van het
herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de
Consument.
11. JDC Elektrotechniek zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de
eventuele waardevermindering en het bedrag als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte aan de
Consument terugbetalen, mits, in geval van de levering van Producten, de Producten door JDC
Elektrotechniek zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten
daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling
het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de
Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor terugbetaling in aanmerking.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

De Wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van JDC Elektrotechniek, steeds alle
informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig,
volledig en op de eventueel daartoe door JDC Elektrotechniek voorgeschreven wijze, aan JDC
Elektrotechniek verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts
dient de Wederpartij JDC Elektrotechniek steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst
vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de
uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

1. Alle uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe JDC Elektrotechniek zich jegens de
Wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van JDC
Elektrotechniek treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij JDC Elektrotechniek Schriftelijk in
gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is
vermeld, en JDC Elektrotechniek na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met
de nakoming in gebreke is.
2. Verzuim van JDC Elektrotechniek biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van
de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende
schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

1. De Wederpartij is tijdig vóór de uitvoering van de Werkzaamheden verantwoordelijk voor het
zorgdragen voor:
– het verkrijgen van toegang door de door JDC Elektrotechniek tewerkgestelde personen op
de overeengekomen tijd en gedurende het overeengekomen tijdsbestek, tot de plaats van
uitvoering van de Werkzaamheden;
– een vrij toegankelijke en werkklare werkplek zonder obstakels;
– voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering
van de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen
apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst eventueel te installeren, aan te sluiten of anderszins te verwerken
Producten;
– het tijdig beschikken over de eventueel benodigde vergunningen;
– het treffen en handhaven van alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dat
redelijkerwijs van de Wederpartij kan worden gevergd.
2. De door JDC Elektrotechniek tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken
van alle op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste
zaken en voorzieningen.
3. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de vorige
leden van dit artikel dan wel het bepaalde in artikel 5, is JDC Elektrotechniek, onverminderd het
bepaalde in artikel 12, gerechtigd de eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten door te
berekenen aan de Wederpartij.

ARTIKEL 8. | MEERWERK

1. Van meerwerk is sprake in geval van wijziging of aanvulling van de Overeenkomst dan wel in de
voorwaarden van uitvoering.
2. In geval van door de Wederpartij gewenste wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de
voorwaarden van uitvoering, kan JDC Elektrotechniek slechts dan een verhoging van de prijs
vorderen, wanneer hij de Wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit
voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten
begrijpen.
3. Wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen – behoudens
spoedeisende omstandigheden – Schriftelijk worden overeengekomen. Het ontbreken van een
Schriftelijke opdracht laat de aanspraken van JDC Elektrotechniek en van de Wederpartij op
verrekening van meerwerk onverlet.

 

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK EN KLACHTEN
Producten

1. Voor zover de Overeenkomst slechts voorziet in de verkoop en levering van Producten, dient de
Wederpartij op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en
de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of
hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst
beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan JDC Elektrotechniek.
2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins
niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Wederpartij van het bestaan van het
gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, per e-mail bij JDC
Elektrotechniek te zijn ingediend.
Werkzaamheden
3. Op het moment dat door de door JDC Elektrotechniek tewerkgestelde personen aan de
Wederpartij wordt meegedeeld dat de Werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, zijn/is voltooid,
dan wel voor de Wederpartij redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dient
de Wederpartij direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij
is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Het bedoelde moment geldt als moment van
oplevering van de Werkzaamheden.
4. Kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of
nageleverd en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk
niet in de weg.
Pagina 2 van 2
5. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering van het werk redelijkerwijs voor de
Wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan JDC
Elektrotechniek te worden gemeld.
6. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins
niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen
een termijn van zeven dagen nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had
kunnen zijn, per e-mail bij JDC Elektrotechniek te worden ingediend.
Algemeen
7. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep
meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is (op)geleverd niet aan de
Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek
door de Consument ter zake bij JDC Elektrotechniek is geklaagd.
8. Indien de Wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, dan
wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid tijdens de (op)levering uitdrukkelijk
door de Wederpartij is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Wederpartij ondertekende
werkbon of opleveringsformulier, vloeit er voor JDC Elektrotechniek uit een dergelijke klacht van
de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
9. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan JDC
Elektrotechniek bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument
dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 10. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

1. Ten aanzien van Producten geldt dat de garantie beperkt is tot de eventuele garantie die de
fabrikant met de Producten meelevert. De garantie op door JDC Elektrotechniek verrichte
installatiewerkzaamheden bedraagt 24 maanden na oplevering van de installatiewerkzaamheden.
Vorenstaande geldt met dien verstande dat een door JDC Elektrotechniek, fabrikant of importeur
verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die
Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens JDC Elektrotechniek kunnen doen
gelden (conformiteit).
2. In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie geschiedt afwikkeling daarvan conform de
toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant of toeleverancier van JDC
Elektrotechniek. De eventuele kosten die de toeleverancier van JDC Elektrotechniek in verband
met een beroep op de fabrieksgarantie doorberekent, alsook de eventuele kosten die JDC
Elektrotechniek maakt in verband met de bemiddeling bij een beroep op de fabrieksgarantie,
komen voor rekening van de Wederpartij.
3. Een beroep op garantie of non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het Product
of opgeleverde installatiewerk het gevolg is van een nadien van buiten komende oorzaak of een
andere niet aan JDC Elektrotechniek toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief
bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de (op)levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke
slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, installatie, aansluiting of
andersoortige verwerking door de Wederpartij zelf of in haar opdracht door een derde, onjuist of
onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele (gebruiks)aanwijzing, het niet
vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het
(op)geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke
instemming van JDC Elektrotechniek zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

1. JDC Elektrotechniek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst
indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden
toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving
en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop JDC
Elektrotechniek geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst
onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen, ziekte van personeel,
epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, oorlog
of oorlogsdreiging, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of
in apparatuur of programmatuur van JDC Elektrotechniek of derden.
2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk
maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien JDC Elektrotechniek bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is JDC
Elektrotechniek gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare
gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige
Overeenkomst.
4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid,
nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. JDC Elektrotechniek is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen,
bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe
ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar
verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten
van de Overeenkomst JDC Elektrotechniek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van
de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te
schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de
Wederpartij Schriftelijk door JDC Elektrotechniek in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling
een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan
nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft
aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard,
enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk
over haar vermogen kan beschikken, is JDC Elektrotechniek gerechtigd om de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met
het door JDC Elektrotechniek op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of
ontbindingsrecht.
4. De Wederpartij is verplicht de schade die JDC Elektrotechniek ten gevolge van de opschorting of
ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien JDC Elektrotechniek de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle
vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJSWIJZIGING EN BETALINGEN

1. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die JDC
Elektrotechniek bekend waren op het moment dat JDC Elektrotechniek deze prijzen aan de
Wederpartij heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren
voordoen, zoals een stijging van inkoopprijzen of lonen, is JDC Elektrotechniek gerechtigd deze
prijsstijgingen aan de Wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om
die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen
drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en JDC Elektrotechniek alsnog
uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen
prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de
Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van
btw of andere heffingen van overheidswege.
2. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, is JDC
Elektrotechniek gerechtigd te vorderen dat het door de Wederpartij verschuldigde bedrag geheel
of gedeeltelijk middels vooruitbetaling worden voldaan, met dien verstande dat:
– JDC Elektrotechniek een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal
verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs van
de Producten. Indien de Consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de
helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde
van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
– in het kader van een Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte pas na het verstrijken van de
ontbindingstermijn van 14 dagen nakoming van de betalingsverplichtingen van de
Consument kan worden gevorderd.
3. JDC Elektrotechniek is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst
dan nadat de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens
JDC Elektrotechniek is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is JDC
Elektrotechniek in geval van betalingsverzuim van de Wederpartij dan ook gerechtigd de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Wederpartij haar betalingsverzuim heeft
gezuiverd.
4. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door JDC Elektrotechniek op de
betreffende factuur vermelde termijn. JDC Elektrotechniek hanteert een
standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele
gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling.
5. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover
de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
6. JDC Elektrotechniek is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per
e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
7. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van
faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar
goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar
vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in.
Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande
bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als
volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar
bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente
indien de Wederpartij een Consument is.
9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter
verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de
Wederpartij.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID

1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door
haar beschikbaar gestelde gegevens, gebreken van of ongeschiktheid van de (on)roerende zaken
van de Wederpartij waaraan de Werkzaamheden worden verricht, gebreken aan of
ongeschiktheid van eventuele zaken die door Wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de
Werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een
andere omstandigheid die niet aan JDC Elektrotechniek kan worden toegerekend. Schade als
gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Wederpartij jegens JDC
Elektrotechniek geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie.
2. JDC Elektrotechniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen
geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
3. Mocht JDC Elektrotechniek aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft JDC Elektrotechniek te
allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient JDC Elektrotechniek hiertoe
in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van JDC Elektrotechniek
ter zake vervalt.
4. De aansprakelijkheid van JDC Elektrotechniek is beperkt tot ten hoogste herstel van de
Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid
van JDC Elektrotechniek betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de
aansprakelijkheid van JDC Elektrotechniek beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de
Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van JDC
Elektrotechniek betrekking heeft.
5. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 9, bedraagt de verjaringstermijn van alle
rechtsvorderingen jegens JDC Elektrotechniek één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan
Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden
rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop
van twee jaren.
6. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is
toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
7. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade
is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van JDC Elektrotechniek of diens
leidinggevend personeel.

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door JDC Elektrotechniek aan de Wederpartij verkochte Producten blijven zijn eigendom
totdat de Wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk
is nagekomen.
2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te
verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht JDC Elektrotechniek
hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan JDC Elektrotechniek of door JDC
Elektrotechniek aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop
het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. JDC Elektrotechniek is bij verzuim van de
Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband
staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
5. Indien JDC Elektrotechniek geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de
Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de
nieuwgevormde zaken aan JDC Elektrotechniek te verpanden.
6. Als de Wederpartij, nadat de Producten door JDC Elektrotechniek aan haar zijn geleverd, aan haar
verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten
als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

1. JDC Elektrotechniek is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend
geval zal de Wederpartij daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene
voorwaarden aan haar worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een
Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen
Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem
strekken.
2. JDC Elektrotechniek is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te
dragen aan een derde.
3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben
ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland
wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen
kennis te nemen, onverminderd het recht van JDC Elektrotechniek een andere volgens de wet
bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet
bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat JDC Elektrotechniek Schriftelijk heeft
aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.